Kárpáti András
ügyvezető 
+36 20 579 2346
karpati.andras@megatone.hu

Tiszoczki Péter
technikus
+36 20 325 4324
tiszoczki.peter@megatone.hu

Horváth György
értékesítés 
+36 20 315 5788
horvath.gyorgy@megatone.hu


Hunyadi Mátyás

technikus
+36 30 430 5970
hunyadi.matyas@megatone.hu
Cím: 2330 Dunaharaszti, Szent István utca 77/c
Adószám: 12589450-2-13
Központi e-mail: info@megatone.hu


Takács József
technikus
+36 30 590 9556
takacs.jozsef@megatone.hu


Kövessen minket facebook oldalunkon is:

Ezen dokumentum az Ön személyes adatainak kezeléséről és az azzal kapcsolatos jogairól ad az Európai Parlament és a Tanács 2016/ 679 Rendelete (továbbiakban: GDPR) és a magyar információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló – módosított - 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Info tv.) vonatkozó rendelkezéseiről tájékoztatást.

 

 

Adatkezelő:

 

cégnév: Megatone Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

székhely: 2330 Dunaharaszti, Szent István utca 77. C. ép.

adószám: 12589450-2-13

cégjegyzékszám:13 09 087042

cégjegyzéket vezető cégbíróság: Budapest környéki törvényszék Cégbírósága

honlap: www.megatone.hu

e-mail: info@megatone.hu

 

Adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei: 

adatkezelő székhelyén, telefonszám:  e-mail:

 

Az adatkezeléssel kapcsolatos információk:

 

1./ Regisztráció

 

Az általános szerződési feltételek elfogadása, valamint az adatkérő lap keretében megadott személyes adatai feldolgozása szükséges, így az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontján, továbbá az Info tv. 6. § (4) bekezdésén (szerződés teljesítése) alapul.

 

2./ Ügyfél-elemzés, szegmentálás, profilkészítés, piackutatás, marketing

 

Az adatlapon megadott személyes és egyéb adatait tároljuk és azokat a jövőbeli szolgáltatásaink kifejlesztése, ajánlatainkhoz, ügyfélkapcsolat fenntartásához és elemzésekhez használjuk. Ezen tevékenységek magukban foglalják a piackutatást,(megrendelői visszajelzések felmérése), az ügyfélelemzést, az ügyfélszegmentálást, továbbá az ügyfélviselkedés és tevékenység (úgymint ügyfélvesztés, bizonyos áruk és szolgáltatások ismételt megvásárlása, a vásárlás időpontja) elemzésén alapuló profilalkotást. A fent említett célok érdekében az adatokat adattárházban tároljuk, és olyan adatokkal bővítjük, amelyet az ügyfél maga ad meg, illetőleg nyilvános forrásokból gyűjtünk össze. Az itt felsorolt adatkezelés szükséges az értékesítési árualap kiválasztására, a kiajánlásra kerülő szolgáltatások kialakítására az ügyfélkapcsolat javításához. Az általunk gyűjtött és tárolt adatok segítenek abban, hogy többet megtudjunk az általunk értékesített termékeket, szolgáltatásokat érintő igényekről. Az ügyfélelemzés, ügyfélszegmentálás, továbbá a profilalkotás Társaságunk jogos érdeke, amely a GDPR 6. § (1) bekezdés f) pontján, továbbá az Info tv. 6. § (1) bekezdés b) pontján alapul. Ez lehetővé teszi számunkra, hogy személyre szabott ajánlatokat nyújthassunk Önnek. Az adatlapon megadott termék, illetőleg szolgáltatás megrendelési adatok figyelembevételével.

Amennyiben előzetesen hozzájárult, személyes adatait is felhasználjuk, hogy e- mailben, SMS-ben vagy telefonon további információt küldjünk a gazdasági reklámtevékenységről szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (1) bekezdése alapján.

 

 

3./ Adattovábbítás, adatfeldolgozás

 

A Megatone Kft. egy önálló Magyarországon bejegyzett jogi személyiségű gazdasági társaság, amely a szolgáltatásai nyújtásához szükséges adattárt maga üzemeltet, illetőleg ilyen adattár szolgáltatást nyújtó vállalkozástól vesz igénybe.

A fenti 1./ és 2./ pontokban említett célok elérése érdekében különféle szolgáltatókat, adatfeldolgozókat veszünk igénybe a GDRP 28. cikke és az Info tv. 10. §-a alapján. Az igénybe vett szolgáltatások, adatfeldolgozás tekintetében szerződések révén biztosítjuk, hogy ezek a szolgáltatók az európai adatvédelmi jogszabályoknak – ide értve a hazai jogszabályi előírásokat is - megfelelően dolgozzák fel a személyes és egyéb adatokat, hogy magas adatvédelmi szintet biztosítsanak, még akkor is, ha a személyes adatokat áthelyezik/továbbítják egy olyan országba, ahol mások az adatvédelem szabályai és nem terjed ki rájuk a GDPR. 

Személyes adatot harmadik személynek nem továbbítunk, kivéve, ha ezt törvény kötelezővé teszi. Ha többet szeretne megtudni a nemzetközi adattovábbítás biztosítékairól, kérjük, forduljon az adatvédelmi tisztviselőhöz a fentebb megadott elérhetőségek valamelyikén.

 

4./ Kötelező/önkéntes adatszolgáltatás és megőrzési időszak

 

A következő adatok megadása szükséges ahhoz, hogy velünk szerződést köthessen, és regisztrációját feldolgozhassuk: 

ügyfél neve

telefonszáma:

e-mail címe:

 

(nem természetes személy esetében a szervezet formája, székhelye, adószáma, képviselőjének neve,

tisztsége) elérhetőség telefon/e-mail megadása szükséges)

 

A regisztráció során közölt adatok megadása mindig önkéntes. Személyes és – az Ön által megadott – egyéb adatait csak az ügyfélkapcsolat befejezéséig tároljuk, kivételt képeznek ez alól, amelyeket törvényi kötelezettség folytán tovább kell megőrizni, például a szigorú számadású bizonylatokat. A kötelező adatkezelést a GDPR 6. cikk (1) bek. c) pontja, valamint az Info tv. 5. § (1) bek. b) pontja rendezi.

 

5./  Jogorvoslat

 

Bármikor kapcsolatba léphet az adatvédelmi tisztségviselővel a fentiekben említett kapcsolattartási módokon az alábbi jogai gyakorlása érdekében:

 

•  Joga van az adatkezelésre vonatkozó információkról, valamint a feldolgozott adatokról másolatot kérni (hozzáférési jog GDPR 15. cikk, Info tv. 15. §),

•  Joga van a pontatlan adatok helyesbítését vagy befejezetlen adatok kijavítását kérni, (helyesbítéshez jog GDPR 16. cikk, Info tv. 17. §)

•   Joga van személyes- illetőleg az Ön által megadott – egyéb adatainak törlését kérni, továbbá joga van ahhoz ha, hogy ha a személyes adatai nyilvánosságra kerültek, törlés iránti kérelmét más adatkezelők részére is továbbítsák (törléshez való jog GDPR 17. cikk, Info tv. 17. § (2) bek.),

• Joga van kérni az adatkezelés korlátozását (adatkezelés korlátozásához való jog GDPR 18. cikk, Info tv. ),

•  Joga van az Önre vonatkozó személyes – és az Ön által megadott – egyéb adatokat strukturált, általánosan használt és gépileg olvasható formában megszerezni, valamint ezen adatok átadását kérni egy másik adatkezelő részére (adathordozhatósághoz való jog GDPR 20. cikk),

•    Joga van az adatkezelés ellen tiltakozni (tiltakozáshoz való jog GDPR 21. cikk, Info tv. 21. §),

• Joga van a hozzájárulásán alapuló adatkezelésnél a hozzájárulásának bármikori visszavonására. A hozzájárulás visszavonása az azt megelőző időszak adatkezelésének jogszerűségét nem befolyásolja. (hozzájárulás visszavonásához való jog, GDPR 7. cikk (3) bek.).

• Joga van a felügyeleti hatóságnál panaszt benyújtani, ha úgy ítéli meg, hogy az adatkezelés valamely jogszabállyal ellentétes. (felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog GDPR 77. cikk)

 

Az adatkezeléshez kapcsolódó jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni (székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Honlap: http://www.naih.hu).

Az Ön jogainak megsértése, valamint a tiltakozása elutasítása esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el, a per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per az Ön választása szerint a Megatone Kft. székhelye szerint illetékes, vagy az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A Megatone Kft. székhelye szerinti illetékes törvényszék: Budapest Környéki Törvényszék posta cím: 1443 Budapest, Pf: 175., ügyfélközpont: 1146 Budapest, Hungária krt. 179-187. . A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

 

A jogszabályi és egyéb változások miatt szükség lehet a fenti adatvédelmi tájékoztató módosítására. 

Minden esetben tájékoztatni fogjuk Önt a változásokról. Amennyiben a módosítások befolyásolják a beleegyezésen alapuló feldolgozást, szükség esetén új hozzájárulást kérünk.

Adatkezelésünkkel kapcsolatban részletes tájékoztatást a www.megatone.hu oldalon talál.

 

A jelen adatkezelési tájékoztató Érvényes: 2018.05.25.-től

 

 

 

Megatone Kft.

Kapcsolat

http://www.megatone.hu/admin/editor/scripts/moz/blank.gif